Jump to content

 

AUTOR - AUTORSKÁ ČINNOST

Kreativní tvorba pro všechny subjekty a média

Vývoj a realizace díla jakéhokoliv formátu a žánru v textové formě

 

     Jako autor, prozaik, scenárista a textař píši také náměty, příběhy, texty k písním, scénáře i k filmům a nové formáty pořadů pro všechny subjekty a média v jakékoliv požadované formě, žánru a stylu.
 
     Jako publicista se věnuji článkům a recenzím, jako copywriter a kreativista pak komerčním, reklamním, propagačním a public relations textům, sloganům a mediálním prezentacím.
 
     Zabývám se i hudbou, grafickými návrhy, fotografií, filmem, kamerou, střihem, dramaturgií a režií. Prošel jsem praxí i v produkci a realizaci filmů, reklam, audiovizuálních a multimediálních projektů.
 
     Získané zkušenosti a profesionalitu uplatňuji při vzniku a realizaci děl jakýchkoliv formátů a žánrů v různých oblastech a médiích, a to na vlastní i zadané náměty.

 

 


 

AUTHOR - COPYRIGHT ACTIVITY

CREATIVE PRODUCTION for all operators and media

Evolution and realization creations any format and genre in textual form

 

     As an author, novelist, screenwriter and songwriter also writes ideas, stories, song lyrics, screenplays and films as well as new formats of programs for all stakeholders and the media in any demanding form, genre and build.

     As a journalist dedicated to articles and reviews, as a copywriter also commercial, advertising, promotion and public relations texts, slogans and media presentations.
 
     It also deals with music, graphic design, photography, film, cinematography, editing, directing and dramaturgy. He went through practice in production and realization of films, commercials, broadcast and multimedia projects.
 
     The experience and professionalism applied in the development and implementation of any formats, and works in different genres and media, on their own as well as specified topics.

 

Get asset and start ago competition!