Jump to content

 

AUTOR - AUTORSKÁ ČINNOST

KREATIVNÍ TVORBA pro všechny subjekty a média

Vývoj a realizace díla jakéhokoliv formátu a žánru v textové formě

 

    Jako autor, prozaik, scenárista a textař píši také náměty, příběhy, texty k písním, scénáře i k filmům a nové formáty pořadů pro všechny subjekty a média v jakékoliv požadované formě, žánru a stylu.
 
     Jako publicista se věnuji článkům a recenzím, jako copywriter a kreativista pak komerčním, reklamním, propagačním a public relations textům, sloganům a mediálním prezentacím.
 
     Zabývám se i hudbou, grafickými návrhy, fotografií, filmem, kamerou, střihem, dramaturgií a režií. Prošel jsem praxí i v produkci a realizaci filmů, reklam, audiovizuálních a multimediálních projektů.
 
     Získané zkušenosti a profesionalitu uplatňuji při vzniku a realizaci děl jakýchkoliv formátů a žánrů v různých oblastech a médiích, a to na vlastní i zadané náměty.

 

INOVÁTOR - INOVÁTORSKÁ ČINNOST

inovace, KNOW-HOW, ÚSPORY, řešení, realizace

Rychlé a efektivní řešení pro zvýšení konkurenceschopnosti a zisku

 

     Řeším zvyšování prosperity a zisku firem, zejména se zaměřuji na odhalování a řešení skrytých možností, na inovace a vývoj nových produktů, materiálů a technologií, na úsporná řešení a úpravy.

     Realizuji také nové nápady, zlepšovací návrhy, patenty, technická zlepšení a originální know-how, současně je převádím do stádia praktické realizace, prodeje nebo k investování.

     Nedílnou součástí této aktivity jsou i jiné specifické a související činnosti, jako je např. vyřazení konkurence z trhu lepším řešením, přímá realizace navržených řešení nebo oponentura.

     Nic není dokonalé, proto vyvíjím další nové projekty a inovace tak, jak je zájem a poptávka. Cílem je vytvořit rychlé, nenákladné, ale přitom maximálně efektivní praktické řešení.

 

 


 

AUTHOR - COPYRIGHT ACTIVITY

CREATIVE PRODUCTION for all sUBJECT and media

 

Fast and effective solution for elevated competitiveness and profit

 

     As an author, novelist, screenwriter and songwriter also writes ideas, stories, song lyrics, screenplays and films as well as new formats of programs for all stakeholders and the media in any demanding form, genre and build.

     As a journalist dedicated to articles and reviews, as a copywriter also commercial, advertising, promotion and public relations texts, slogans and media presentations.
 
     It also deals with music, graphic design, photography, film, cinematography, editing, directing and dramaturgy. He went through practice in production and realization of films, commercials, broadcast and multimedia projects.
 
     The experience and professionalism applied in the development and implementation of any formats, and works in different genres and media, on their own as well as specified topics.

 

INNOVATOR - INNOVATIVE ACTIVITIES

innovations, KNOW-HOW, ECONOMY, solution, executions

 

Be possible for figure out almost any also hidden problem - quick effective solution for an increase in flush times and fruit

 

     Resolves increasing flush times and fruit companies, particular makes be focusing on detection and solution close to the vest trouble, on innovation and development of new products, materials and technology, on budget solution and alterations.

     Also implements new ideas and suggestions, patents, technical improvements and original know-how, all at once is converts for stadium practicals executions, distribution or to investing.

     An intrinsic part those activity are also other specific to and related activities, as is eg. decommissioning competition from market by better ones solution, direct executions designed solution or opponency.

     Nothing is consummate, accordingly be developing next fresh projects and innovations such, as it is behalf and demand. Aim is to achieve fast, inexpensive, but at the same time maximally effective practicals solution.